Tom de Groot, Mark Vincent Houston & Jasper Niens
02.08.2008 — 30.08.2008
Installation view Tom de Groot and Mark Vincent Houston and Jasper Niens.
please scroll down or click here for the english version

12.07.2008 - Persbericht West

Nieuw werk van Tom de Groot, Mark Vincent Houston en Jasper Niens 3-delige zomertentoonstelling - zaterdag 02.08.2008 t/m zaterdag 30.08.2008 - Opening: 02.08.2008, 16.00 - 18.00 uur

West is trots op de zomertentoonstelling waarin drie jonge kunstenaars werk tonen. In de achterruimte systematische schilderijen van Tom De Groot, in de centrale ruimte hedendaagse antropologische fotografie van Mark Vincent Houston en in de zijkamer ruimtelijke studies van Jasper Niens. Een expositie in 3 delen, 3 verschillende uitgangspunten, 3 verschillende fascinaties. De enige overeenkomst is dat alle kunstwerken nieuw zijn, werk dat voor het eerst te zien is voor publiek.

U bent welkom op de opening door Nele Buys, Directeur ‘vzw De Console’ België op zaterdag 2 augustus om 16 uur.

Tom de Groot (NL, 1977) werkt met purschuim, epoxiehars, pigment en traditioneel schildersdoek. Hij onderzoekt de verschillende manieren waarop een doek gebruikt kan worden en waar de grens van de schilderkunst ligt. Eerder zagen we bij zijn solotentoonstelling – in de oude West – sculpturen waarbij het schuim over het doek droop. Onbehandelde canvas doeken die keurig opgespannen of slordig opgerold waren bleven herkenbaar terwijl het polyurethaan in felle kleuren over de randen bolde.
Voor deze zomertentoonstelling heeft De Groot nieuw werk gemaakt waarbij hij zijn onderzoek continueert. Dat resulteert wederom in frisse schilderijen in uitgesproken kleuren. Maar het werk is minder willekeurig geworden. Gebruikmakend van regelmaat en een zeker gevoel voor orde heeft het werk zich verder ontwikkeld en lijkt de jonge De Groot zekerder in zijn keuzes. Zijn idioom is gelijk gebleven, zijn experimenten met het materiaal gaan door.

Mark Vincent Houston (USA, 1976) is vorig jaar afgestudeerd aan de Rietveld academie met een filmisch portret over een - ook voor hem - onbekende man. In deze monumentale reeks legt Houston, naast foto’s van de naamloze persoon, de nadruk op de context van de geportretteerde. Op die manier wordt ook een leeg straatbeeld onderdeel van het portret. De jury van het Steenbergen Stipendium koos hem als beste jonge eindexamenstudent van 2007. Bij West toont hij ‘Pollination’. Een project waarbij hij mensen vastlegt die proberen los te komen van de zwaartekracht. Houston ontdekte dat in Harlem, New York (de buurt waar hij vandaan komt), een groep jonge mensen al langer bezig was met het ontwikkelen van een een dans waaruit dezelfde visie spreekt. Zijn fascinatie voor de beweging, een combinatie van atletiek, dans en vechtsport, heeft Houston vastgelegd op film. Maar uiteindelijk tonen juist foto’s precies wat hij wil: het moment dat hangt tussen gratie en tragedie. Uiteindelijk zit de ironie van het streven naar gewichtloosheid in het slot van de dans: wanneer de dansers, om een wedstrijd te winnen, zichzelf op de grond laten vallen en hiermee punten scoren. Een pose die je ook wel terugziet in modebladen.
Ogenschijnlijk is het werk van Houston trendy, maar het tegendeel is waar. Zijn tijdloze werk toont een grote fascinatie voor het Tussenmoment. Met behulp van een middenformaat camera bevriest hij beweging. Hij laat stilte zien. Hiermee is zijn werk meer dan een mooi plaatje en als een moderne antropoloog laat hij ons kijken naar mensen.

Jasper Niens (NL,1980) is bekend om zijn ingrijpende architectonische aanpassingen. Hij betrekt en/of dwingt mensen zijn werk te ondergaan. Hij wil de kijker een ervaring meegeven, een andere manier om naar de wereld te kijken. Zoals in de vorm van een presentatie in een museum waarbij de entree is veranderd in een gang met 48 deuren. Deze ging functioneren als een labyrint. En een auto waar je dwars doorheen kan door middel van een tunnel in een hoek. Eind vorig jaar bouwde Niens in West een manshoge installatie waarbij de bezoeker gedwongen werd te participeren. Zoals bij sommige computerspellen waar eerst een hindernis overwonnen moet worden voordat de bezoeker verder kan gaan. De zware sculptuur werd – door elke bezoeker opnieuw – verschoven om binnen te kunnen komen en het andere deel van de expositie te kunnen zien. Vanwege het enorme gewicht moesten mensen elkaar helpen om erin (en eruit) te komen. Zelden riep een tentoonstelling zoveel reacties op.
Omdat Niens meer bedenkt dan hij kan uitvoeren, meer ideeën heeft dan tijd en ‘tegen de realiteit oploopt’ heeft hij gezocht naar een nieuwe presentatievorm. Tijdens zijn BKVB residency in het Banff Centre, Canada (in de spectaculaire omgeving van de Rocky Mountains) heeft hij gewerkt aan een nieuwe manier van het verbeelden van zijn concepten. Toegankelijkheid versus risico versus veiligheid en het ontbreken daarvan in de natuur. In West toont hij deze zomer de resultaten van deze studieperiode in de vorm van een performance op film en modellen in brons.
12.07.2008 - Press announcement West

New works by Tom de Groot, Mark Vincent Houston and Jasper Niens Summer exhibition in 3 parts - Saturday 02.08.2008 till Saturday 30.08.2008 Opening: Saturday, 02.08.2008, 16.00 - 18.00
West is proud to present the summer exhibition in which three young artists show their work. In the back room systematic paintings of Tom de Groot, in the main room the anthropological photographs of Mark Vincent Houston and in the side-chamber spatial studies by Jasper Niens. An exhibition in 3 parts with 3 different viewpoints to focus on and 3 different fascinations. The only similarity is the fact that the artworks are new, all works in this exhibition are shown to the public for the first time.

You are welcome on the opening by Nele Buys, Director ‘vzw De Console’ Belgium on Saturday august 2th at 16 h.

Tom de Groot (Netherlands, 1977) works with PUR foam, epoxy, silicone, and pigments on traditional canvas. He examines different ways in which the canvas can be used and researches the borders of painting. At his solo-exhibition - in the old West - we saw sculptures where foam dripped completely over the canvas. Canvas screens neatly prepared or negligently folded away remained recognizable while the polyurethane bulged over the edges in violent colors.
For this summer exhibition De Groot has made new works in which his research continues. Again, that results in fresh paintings in clear colors. But the work has become less random. Using a more or less symmetric groundwork and a certain feeling for order, his work has developed and the young artist seems to be more sure in his choices. His idiom has remained the same, the material experiments continue.

Mark Vincent Houston (USA, 1976) graduated in 2007 from the Rietveld academy, Amsterdam with a cinematical portrait of an – also for him –unknown man. In this monumental series of photos, Houston puts the emphasis on the context of the portrayed nameless person. In this way, an image of an empty street also becomes part of the portrait. The jury of Steenbergen Stipendium chose him as the best young graduating photographer.
At West he shows ‘Pollination’. A project in which Houston has been figuring out how to get people to levitate. He discovered that a particular group of young people in his hometown of Harlem, New York City, had created a dance similar to his vision. Actually, this dance had been around earlier. Fascinated by the movement, that is a combination of athleticism, dance and martial arts, Houston began to film people in the smaller cities in the United States where this unique dance has migrated. Ultimately, photographs show exactly what he wants: the moment when the dance hovers between grace and tragedy. The irony is that the dancers, in order to win a dance competition suddenly drop to the ground to score points. A pose that is found simulated in fashion magazines.
The work of Houston appears to be trendy, but the opposite is true. His timeless work shows a large fascination for the ‘Moment in between’. Using a medium format camera, he freezes the movement. He shows silence. His work is more than a beautiful image and like a modern anthropologist he lets you truly look at people.

Jasper Niens (Netherlands, 1980) is well known for his serious architectonic interventions. He almost forces people to undergo his work. He gives the spectator an experience, a different way to look at the world. As in the presentation in a Dutch museum where he changed the entrance in a space with 48 doors. This functioned as a maze. And a car which you could transversely pass by means of a tunnel in an angle. December last year Niens has build an installation of 5 x 5 x 1.7 meters in West where the visitor was forced to participate. As in some computer games an obstacle had to be overcome first before the visitor can go further. The heavy sculpture had to be moved - by each visitor again - to enable them to see the other part of the exhibition. Because of the enormous weight people had help each other out (and in). No other exhibition has elicited that many responses.
Because Niens has more plans than he can carry out, has more ideas than time and 'faces reality regularly' he has been searching for a new way of presenting his work. During his stay in the BKVB residency in the Banff Centre, Canada (in the spectacular surroundings of the Rocky Mountains) he has worked on a new way of imaging his concepts. Accessibility versus risk versus security and the lack of it in nature. This summer in West he shows the results of this study period in the form of a performance on film and models in bronze.