Oskar de Kiefte
& Ejderkan A Tastekin
Twins & bikes
10.01.2009 — 07.02.2009
Installation view Ederkan A Tastekin - twins, West, January 2009.
Persbericht 27.12.2008 (nederlands) - for english version please scroll down

Oskar de Kiefte bikes
Ejderkan A Tastekin Installation

Open: zaterdag 10.01.2009 t/m zaterdag 07.02.2008
Opening: Zaterdag 10.01.2008, 16.00 - 18:00 uur

West presenteert met trots het werk van 2 jonge, talentvolle kunstenaars. Wij nodigen u van harte uit aan het Groenewegje 136 in Den Haag voor de eerste opening in het nieuwe jaar op zaterdag 10 januari vanaf 16.00 uur.

Oskar de Kiefte (Renkum, 1962) vindt functionaliteit belangrijker dan de vorm. In zijn bekendste werk de Omgedraaide Porsche is de buitencarrosserie van een Porsche 924 achterstevoren op het chassis geplaatst, waarmee hij de luchtweerstand bij het rijden met 10% reduceert. Ook heeft hij een auto samengesteld waarbij een omgekeerde boot als basisvorm diende.
Het idee dat mensen soms meer geld uitgeven aan het slot dan aan de fiets zelf heeft De Kiefte gemotiveerd het slot en de fiets te verenigen in één multifunctioneel object. De Kiefte lijkt in zijn werk op zoek naar schijnbare toevalligheden en grappige vondsten maar is, in zijn vaak langlopende projecten, op een zeer praktische en cognitieve manier werkzaam als beeldend kunstenaar.
Hierin is voor hem de totale versimpeling, de eenvoud, het pure idee de leidraad.
Tijdens de tentoonstelling zien we 4 bikes (fietsen) die als basis elk een ander uitgangspunt (snelheid, comfort, vorm) hebben. Deze zijn te zien samen met een korte (demonstratie)film.

Beeldend kunstenaar Ejderkan A Tastekin (Istanbul, 1978) herschept fysieke ruimtes. Hij bevraagt de realiteit die wij zien. Komt deze overeen met hoe wij deze ervaren? Dat uitgangspunt vormt de basis van zijn installaties. In een door hem gekozen ruimte worden elementen van de bestaande omgeving gebruikt om o.a. het perspectief veranderen. Daarnaast maakt Tastekin gebruik van licht en aanwezige objecten (waaronder de bezoeker) voor zijn nieuwe vorm van visualisatie. Net als o.a. Josef Albers is hij geïnteresseerd in het psychische effect, de esthetische ervaring die wordt opgeroepen door de interactie van tegen elkaar geplaatste kleuren. Samen met de transformatie wordt een ruimte anders ervaren en de beleving versterkt. In West verbouwt hij de hoofdruimte van de galerie door een grote constructie van strategisch geplaatste witte wanden. De aanwezige ingangen, schouwen en ramen integreert hij in de installatie. Door contrasterende kleuren licht zal de ruimte een onwerkelijke indruk krijgen. Daarnaast toont hij enkele kleinere (± 1 x 1,5 meter) werken aan de wand.
english translations

Oskar de Kiefte bikes
Ejderkan A Tastekin Installation

Open: zaterdag 10.01.2009 t/m zaterdag 07.02.2008
Opening: Zaterdag 10.01.2008, 16.00 - 18:00 uur

West is proud to present the work of 2 young, talented artists. We are happy to invite you to Groenewegje 136 in Den Haag for the first opening in the new year on Saturday 10 January as from 16.00 H.

Oskar de Kiefte (Renkum, 1962) finds functionality more important than form. In his best known work the Converted Porsche the outside coach-work of a Porsche 924 has been placed backwards on the chassis, with which he reduces the air resistance with 10%. Also he has composed a car based on a reversed boat. The idea that people sometimes spend more money on the lock than on the bicycle itself has motivated De Kiefte to unite lock and bicycle in one multipurpose object. De Kiefte seems, in his work, in search of contingency and funny inventions but is, in its frequently long-term projects, in a very practical and cognitive manner operative as contemporary artist. For him, total simplicity, transparency and the pure idea are the guiding principles. During the exhibition we see 4 bikes that have each another starting-point (speed, comfort, design). Accompanying them is a short (demonstration) film.

Ejderkan A Tastekin (Istanbul, 1978) recreates physical spaces. He questions the reality that we see. Does it correspond with how we experience it? That is the starting-point of his installations. In spaces chosen by the artist elements of the existing surroundings are used, among other things, to change the perspective. Moreover Tastekin uses light and already present objects (including the visitor) for his new form of visualisation. Just like, for instance, Josef Albers he is interested in the mental impact, the aesthetic experience which is called upon by the interaction of colours placed against each other. With the transformation, the space will be experienced differently and the perception reinforced. In West he will rebuild the main space of the gallery by a large construction of strategically placed white partitions. The present entrances, chimneys and windows are incorporated in the work. By using contrasting colours the space will give an unreal impression. He will also show some smaller ( 1 x 1.5 meter) works on the wall.